വി. ഡെനിസും സുഹൃത്തുക്കളും

പാരീസിലെ ആദ്യത്തെ മെത്രാനായിരുന്നു വി. ഡെനിസ്. എഡി 258 ല്‍ വലേരിയന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ കാലത്ത്, ഡെനിസ് ഗൗളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയും അവിടെ വച്ച് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. രക്തസാക്ഷികളുടെ മല എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോണ്ട്മാര്‍ത്തറേയില്‍ വച്ച് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സ് നഗരത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സ്ഥലത്ത് വി. ജനവീവ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാര്‍ത്ഥം ഒരു ബസിലിക്ക സ്ഥാപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles