തിരുഹൃദയഭക്തര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന 12 അനുഗ്രഹങ്ങള്‍

പല വിശുദ്ധരും തിരുഹൃദയഭക്തി ജീവിതത്തില്‍ പാലിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു. തിരുഹൃദയത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവര്‍ക്ക് വി. മാര്‍ഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്കിന് ഈശോ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 12 അനുഗ്രങ്ങള്‍ ഇതാ:

1. അവരുടെ ജീവിതാന്തസിനു ചേര്‍ന്ന വിധം കൃപകള്‍ ഞാന്‍ നല്‍കും
2. അവരുടെ ഭവനങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കും
3. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ ആശ്വാസം നല്‍കും
4. ജീവിതകാലത്തും മരണനേരത്തും ഞാന്‍ അവരുടെ അഭയമായിരിക്കും
5. അവര്‍ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഞാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കും
6. എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ പാപികള്‍ കുരണയുടെ സമുദ്രം കണ്ടെത്തും
7. മന്ദഭക്തര്‍ തീക്ഷണതയുള്ളവരാകും
8. തീക്ഷണതയുള്ള ആത്മാക്കള്‍ അതിവേഗം പരിപൂര്‍ണതയിലെത്തും
9. എന്റെ തിരുഹൃദയരൂപം വണങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ ഞാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കും
10. വും കഠിനഹൃദയരുടെ ഉള്ളം സ്പര്‍ശിക്കാനുള്ള കൃപ വൈദികര്‍ക്ക് ഞാന്‍ നല്‍കും
11. തിരുഹൃദയഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പേരുകള്‍ ഞാന്‍ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെഴുതും
12. എല്ലാ ആദ്യവെള്ളിയാഴ്ചകളിലും മുടങ്ങാതെ 9 മാസം ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഞാന്‍ വലിയ കൃപകള്‍ നല്‍കും. അവര്‍ കൂദാശകള്‍ സ്വീകരിക്കാതെ മരിക്കുകയില്ല, അന്ത്യവിനാഴികയില്‍ അവര്‍ക്ക് എന്റെ തിരുഹൃദയം അഭയമായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Realated articles